Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PLANTURA

Juridische verhouding

 1. Het prijsvoorstel of offerte en deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Plantura en de klant (“Contract”). Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van het prijsvoorstel of het plaatsen van een bestelling (per brief, per e-mail en zelfs telefonisch). Indien in de offerte is bepaald dat bestelling pas wordt aanvaard na betaling van een voorschot wordt de bestelling pas aanvaard na ontvangst van deze betaling binnen de daartoe gestelde termijn tenzij anders is overeengekomen.
 2. Door zulke aanvaarding erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan.
 3. Eventuele stilzwijgende aanvaarding van de voorwaarden van de klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de klant, ook niet aanvullend. Enkel specifieke en schriftelijk aanvaarde voorwaarden van de klant binden Plantura en dit mits een restrictieve toepassing.

 

Prijsopgaves

 1. De prijsopgaves gelden gedurende vijftien (15) kalenderdagen en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende waarden van materialen, grondstoffen en planten. Latere prijsstijgingen van onderdelen van de materialen, grondstoffen en/of planten worden doorberekend.
 2. De prijsopgaves gelden alleen voor hetgeen vermeld is in het prijsvoorstel en niet voor eventuele gelijkaardige, toekomstige (na)bestellingen.
 3. Bij samengestelde prijsopgaves bestaat er geen verplichting tot het uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. Een aanvaarde annulatie van een deel van de bestelling kan dus aanleiding geven tot een aangepaste verhoogde prijs voor het restant van de weerhouden bestelling nu een aantal vaste kosten ongewijzigd blijven. De klant zal hierover geïnformeerd worden bij de kennisgeving of de vraag tot gedeeltelijke annulatie kan worden aanvaard door Plantura.

 

Levering

 1. Plantura verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).
 2. De leveringstermijnen zijn onderhevig aan onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden en hebben een indicatief karakter. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat de leveringstermijn geen essentiële bepaling is van het Contract. Vertraging van minder dan 14 werkdagen in levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
 3. De klant bezorgt Plantura in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle informatie die nodig en nuttig is voor de uitvoering van het Contract, bij gebreke waaraan Plantura het recht heeft de levering op te schorten.

Iedere leveringsvraag impliceert dat de levering op normale wijze kan in ontvangst genomen worden op het opgegeven adres met daartoe gebruikelijk of in de prijsopgave vermeld materiaal en machines. De klant is aansprakelijk voor schade aan ondergrond en eventuele leidingen en putten ingevolge levering op die aangegeven locatie.

Wachttijden worden aan de klant aangerekend zo deze meer bedragen dan 30 minuten. Indien niet gelost kan worden en/of er een extra leveringsmoment vereist is, worden deze bijkomende transportkosten aan de klant aangerekend. Idem wat betreft door klant gevraagde deelleveringen.

Indien een leveringsmoment ontijdig wordt verplaatst door de klant met name op een ogenblik dat de goederen reeds transportklaar zijn gemaakt, dan worden de extra kosten verbonden aan het leveringsklaar maken van de goederen en eventuele gestelde transport(reservatie)kosten extra aangerekend indien dergelijke interventie andermaal vereist is met het oog op het uitgestelde leveringsmoment.

 1. Plantura behoudt zich het recht voor om de uitvoering en levering te schorsen indien niet alle voorafgaande en opeisbare hetzij reeds vervallen facturen volledig betaald zijn. De gevolgen daarvan blijven voor rekening van de klant.

 

Factuurvoorwaarden

 1. De te betalen schulden zijn draagbaar. Betaling is door te voeren op adres van Plantura hetzij via het door deze gehouden bankrekeningnummer. Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders is vermeld op offerte of op factuur.

Facturatie  wordt elektronisch (per e-mail) verzonden via de door de klant meegedeelde coördinaten.

 1. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 euro en dit zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de openstaande hoofdsaldi.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle openstaande facturen nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Plantura het recht om het Contract of nog lopende (andere) (deel)bestellingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte.
 3. Gelet op de aard van de goederen dient het protest tegen de facturen uiterlijk te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na facturatie en dit per aangetekend schrijven zulks op straffe van verval. De datum, het factuurnummer en de specifiek reden(en) van protest dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaand wordt beschouwd. Het aangetekend schrijven mag vervangen worden door een email met ontvangstbevestiging vanwege Plantura.

 

Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud, Risico

 1. Plantura behoudt de eigendom van de materialen en goederen inclusief planten tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding. Bij niet-betaling zal Plantura bijgevolg gerechtigd zijn de materialen terug te vorderen en desgevallend op kosten van de klant terug te halen.
 2. Alle risico’s verbonden aan de materialen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging alsook aantasting van de planten door ziekten of insecten, gehele of gedeeltelijke afsterving om welke reden dan ook) gaan over op de klant vanaf levering. Levering en overdracht van risico vindt plaats bij het inladen in het transportmiddel op vestiging van Plantura hetzij deze haar eigen toeleverancier indien de goederen rechtstreeks van deze zijn locatie naar de klant worden getransporteerd.

 

Annulatie –  Ontbinding

 1. Ingeval van annulatie van het Contract door de klant vóór de voorziene leveringsdatum is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van het prijsvoorstel voorwerp van annulatie met een minimum van 500,00 EURO wanneer dit gebeurt meer dan vier (4) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 60 % van de waarde van het prijsvoorstel wanneer die gebeurt minder dan vier (4) weken voor de voorziene leveringsdatum, telkens onverminderd de mogelijkheid voor Plantura om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. Plantura behoud zich het recht voor om bij gedeeltelijke annulatie op het restant van wel afgenomen bestelling een meerkost te rekenen uit hoofde van vaste kosten die vervat waren in de globale bestelling en nu niet proportioneel over die volledige bestelling kunnen worden verdeeld.
 2. Indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Plantura of derden, het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een collectieve schuldenregeling door de klant, …), dan heeft Plantura het recht om van de klant een vooruitbetaling of borgstelling te vragen ofwel het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

 

Klachten

 1. Klachten over niet conformiteit hetzij zichtbare tekortkomingen dienen kenbaar gemaakt te worden bij in ontvangstname van de goederen en uitdrukkelijk vermeld te worden op het leveringsdocument. Bij gebreke van dergelijke vermelding wordt iedere niet-conformiteit geacht gedekt te zijn door aanvaarding.

Elke andere klacht moet gelet op de aard van de te leveren goederen binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat de vermeende fout, gebrek of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, per aangetekende brief aan Plantura geadresseerd worden en alleszins vóór enig gebruik, wijziging, verpotting  of verplaatsing plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Klachten  dienen steeds volledig en duidelijk omschreven zijn, met bijhorende stavingstukken.

 1. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op opeisbaar is.
 2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig gemeld werden, heeft Plantura de keuze de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen hetzij te zorgen voor een vervanging door een gelijkwaardige plant op een daartoe voor de plant geschikt ogenblik en van zodra dergelijke vervangplant beschikbaar komt ofwel te opteren om hiervoor een schadevergoeding te betalen.
 3. Voor de klant bedraagt de schadevergoeding waartoe Plantura op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 100% van de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW en exclusief transportkosten) van de bestelling. Om verzekeringsredenen dient elke schade-eis op straffe van verval in elk geval schriftelijk te zijn gemeld binnen de maand na kennisname van het voorval of de schade waarop de vordering is gesteund, en dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen. Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van een (beweerde) schade.
 4. Elke vordering in rechte dient door de klant, op straffe van verval van de betreffende vordering dienaangaande, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

 

Garantie

 1. Plantura biedt op de materialen de fabrieksgarantie. Op planten wordt geen garantie geboden. Indien uitdrukkelijk garanties worden verstrekt dienen deze schriftelijk vermeld te worden in de offerte en geldt enkel een garantie indien de planten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van oneigenlijk gebruik, verkeerde planting, niet geschikte locatie, niet geschikte (onder)grond, geen geschikt onderhoud, externe invloeden of elke vorm van verkeerde manipulatie.

Indien er garantie op plantgoed geldt, is deze beperk tot vervanging of creditering van de verkoopprijs excl BTW en excl. transportkost.

 

Geen aansprakelijkheid

 1. Plantura zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor: · schade of gebreken ontstaan ten gevolge van slijtage, onzorgvuldig of verkeerd gebruik of daden van derden; · schade veroorzaakt door een derde die is ingeschakeld door de klant voor de installatie/(ver)plaatsing van door Plantura geleverde materialen en planten; · gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade in het pand of op de terreinen van de klant waar de materialen werden geplaatst; · schade te wijten aan redenen die niet aan Plantura toe te rekenen zijn, zoals redenen van overmacht, interventies van derden, enz.

 

Bescherming van persoonsgegevens –  Referentie

 1. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven. Voor Plantura wordt dit verder uitgewerkt in het gegevensbeschermingsbeleid van Plantura.
 2. Plantura is gerechtigd om in haar bedrijfsinfo en -promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie en gebeurlijk voorzien van beeldmateriaal van de levering (deels of geheel).

 

Slotbepalingen

 1. Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.
 2. Indien bepaalde bepalingen van het Contract door een rechtbank nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, blijft het Contract verder bestaan voor de overige bepalingen en het resterend gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die maximaal in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
 3. Een eventueel in gebreke blijven van Plantura om de uitvoering te eisen van de bepalingen of een deel van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
 4. Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

 


Top

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.